Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af
Email Print Report

ریاست حوزه فرعی دریایی جلال آباد

(568 Views)

About وزارت انرژی و آب

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت انرژی و آب را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست حوزه فرعی دریایی جلال آباد 0621

Job Summary

هدف وظیفه
. رهبری، مدیریت، انکشاف و نظارت از منابع آب به منظور استفاده موثر و عادلانه جهت جهت دسترسی به منابع آب مطمئین و انکشاف پایدار اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی در حوزه دریایی مربوط.

Job Details

Date Posted: 03 Feb 2019 Reference: 0000
Closing Date: 16 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان کاری حوزه عمومی دریایی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت؛
2. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
3. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
5. همکاری درطرح و تسوید پالیسی ها، استراتیژی ها، قوانین ومقررات درهماهنگی با ریاست عمومی حوزه مربوطه بمنظورعرضه خدمات بهتر؛
6. مدیریت و نظارت از تطبیق پالیسی ها، استراتیژی ها، قوانین ومقررات در حوزه فرعی دریایی مربوط؛
7. توسعه و انکشاف رهنمودها و منوال ها در امور مدیریت همه جانبه منابع آب (IWRM) به منظور بلند بردن ظرفیت کاری کارکنان اداره مربوطه؛
8. مدیریت در جهت برنامه ریزی ، انکشاف ، توسعه وتنظیم همه جانبه منابع آب (IWRM) در حوزه فرعی دریایی مربوط؛
9. حصول اطمینان از فعال نگهداشتن استیشن های هایدرومیتیورولوژیکی غرض جمع آوری ارقام و ارسال آن به حوزه عمومی مربوطه؛
10. ایجاد و تقویت انجمن های استفاده کننده گان آب به منظور تنظیم حقابه ها و استفاده موثر از منابع آب در حوزه فرعی دریایی مربوط؛
11. مدیریت ، نظارت و مراقبت از ساختمان ها و زیربنا های آبی به منظور فعال نگهداشتن تاسیسات متذکره واستفاده موثر از آن ها در حوزه فرعی دریایی مربوط؛
12. انکشاف، تنظیم، و توسعه پایدار منابع آب به منظور حفاظت از منابع آب و تخصیص عادلانه آب به سکتور های مختلف در هماهنگی با شورای حوزه فرعی دریایی مربوطه؛
13. ایجاد هماهنگی و تامین روابط کاری با نهادهای دولتی ، غیر دولتی و نهادها محلی به منظور استفاده بهتر از منابع آب؛
14. مدیریت در راستای حل منازعات آب و استفاده بهینه از منابع آب در هماهنگی با ریاست عمومی حوزه دریایی و جوانب ذیدخل؛
15. فراهم آوری تسهیلات و هماهنگی در جهت تقویت روش مشارکتی مدیریت همه جانبه منابع آب (IWRM) با نهادها و مراجع ذیربط؛
16. مدیریت از امور مربوط به سروی، دیزاین و برآورد پروژه های ساختمانی بندها، کانال ها و تاسیسات زیربنایی و نظارت از چگونگی تطبیق پروژه ها در حوزه فرعی دریایی مربوطه؛
17. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی براساس پلان کاری بخش های ریاست مربوطه و ارسال آن به ریاست عمومی حوزه دریایی؛
18. ارایه گزارش ماهور، ربعوار و سالانه عندالضرورت به ریاست عمومی حوزه دریایی بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دست آورد ها بخش های مربوطه؛
19. مدیریت و اداره نمودن کارکنان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت ، تشویق ، رشد ، آموزش و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛
20. ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.
21. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق با قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره.

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8 ،7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
• داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس دریکی از رشته های: هایدروتخنیک ، سیول ، هایدرولوژی،هایدروجیولوژی، انجینیری مدیریت آب، انجینیری هایدرولیک ، آبیاری ، بند و نهر ساختمان هایدرو تخنیکی ، تنظیم آب، مدیریت آبهای زمینی ، زمین شناسی به درجه بلند تر تحصیلی در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود .
• داشتن تجربه کاری مرتبط ( مدیریتی مشابه و تخصصی امور؛ منابع آب ، زیر بنا های آبی ...) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر ویک سال برای دکتور.
• تسلط به یکی از زبان های ملی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی .
• داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های تخنیکی مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Nangarhar

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تفتیش تصدیها وموسس.. at اداره عالی ب.. Kabul 18 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register As Jobseeker
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook