Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af
Email Print Report

ریاست شفاخانه ها

(564 Views)

About وزارت صحت عامه

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت صحت عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست شفاخانه 0437

Job Summary

هدف وظیفه: رهبري و مدیریت فعالیت های شفاخانه در مطابقت با پاليسي و استراتيژي وزارت صحت عامه جهت عرضه خدمات صحي شفاخانه یی با کيفيت برای تمام افراد جامعه بخصوص مادران و اطفال در سراسرکشور و تطبيق پروگرام آموزشی رشته هاي تخصصی غرض ارتقای ظرفيت دوکتوران.

Job Details

Date Posted: 05 Dec 2018 Reference: 0000
Closing Date: 18 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.
2. طرح وترتيب پلان پاسخدهي به واقعات کتلوي عاجل و غير مترقبه مطابق به پلان استراتیژیک وزارت صحت عامه .
3. تهيه پلان بودجوي سالانه شفاخانه مربوطه و حصول اطمينان از مصرف شفاف آن.
4. مدیریت، رهبری، نظارت و حمايت از امور مسلکي و اداري شفاخانه
5. حصول اطمینان از انجام شدن امور مربوط شفاخانه طبق پاليسي، ستراتيژي، رهنمودها و پروتوکول هاي وزارت صحت عامه.
6. حصول اطمینان از ایجاد و فعاليت مؤثر کمیته ها و بوردهاي مختلف شفاخانه (بورد مردمي، بورد مديريتي، کميته تدارکات و خريداري، کميته بهبود کيفيت، کميته وقايه انتان، کميته دوايي و تداوي، کميته بررسي واقعات فوتي، کميته معلومات صحي و کميته پاسخدهي به واقعات کتلوي عاجل و غير مترقبه).
7. حصول اطمینان از قبول مريضان رجعت داده شده توسط شفاخانه ها و رجعت مريضان نيازمند جهت تداوي و يا تعقيب تداوي به قدمه هاي ديگر.
8. حصول اطمینان ازجمع آوري دقيق معلومات صحي شفاخانه، توحيد، تحليل، تجزيه و ارائه فيدبک به بخش هاي مربوطه در شفاخانه و ارسال راپور به طور ماهوار به مراجع ذيربط.
9. مدیریت پروسه تهیه پلان تدارکاتي سالانه شفاخانه و حصول اطمینان ازانجام پروسه شفاف تدارکات در خريداري ها و قرار داد ها.
10. رهبري مجالس تيم مديريتي شفاخانه مطابق طرزالعمل جهت بهبود فعالیت های یومیه شفاخانه
11. حصول اطمینان از تطبيق استندرد هاي وقايه انتان و استندرد هاي اداري در شفاخانه
12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری ریاست شفاخانه.
13. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای شفاخانه.
14. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
15. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی درهمآهنگی با ریاست عمومی منابع بشری وزارت؛
16. تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
17. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی ٬ جامعه مدنی ٬ رسانه ها وشهر وندان کشور ٬ با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی اداره مربوطه.
18. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
19. اجرای سائر وظایف که توسط مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته طب و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته ارجحیت داده میشود.
2. تجربه کاری مرتبط ( مدیریتی مشابه یا تخصصی امور اداره و مديريت شفاخانه، مدیریت صحت عامه و يا داشتن پنج سال تجربه در اداره صحت عامه ویا سایرموارد مندرج اهداف و مسولیت های این بست ) حد اقل سه سال برای لسانس ، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تفتیش تصدیها وموسس.. at اداره عالی ب.. Kabul 18 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register As Jobseeker
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook