Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af
Email Print Report

ریاست دیپارتمنت مطالعه، تشریح و آموزش قوانین

(361 Views)

About وزارت عدلیه

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت عدلیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست دیپارتمنت مطالعه، تشریح و آموزش قوانین 0459

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت ونظارت از مطالعه و تشریح قوانین، روند تحقیقات علمی – حقوقی ،استفاده از منابع معتبر علمی حقوقی و ارایه آموزش های حقوقی – تقنینی به منظور ارتقای ظرفیت کادر ستاژتقنینی در قسمت تسوید و تدقیق اسناد تقنینی.

Job Details

Date Posted: 05 Dec 2018 Reference: 0000
Closing Date: 18 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ریاست دیپارتمنت مطالعه، تشریح و آموزش قوانین در مطابقت به پلان کاری ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی به منظور رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
2. مدیریت و نظارت از پروسه طرح، دیزاین و تدویر برنامه های آموزش های حقوقی – تقنینی (ستاژ تقنینی، مشاورین حقوقی سایر ادارات) تدوین و انکشاف نصاب درسی جهت تربیه کادر جوان در عرصه قانونگذاری.
3. تدویر جلسات رهنمودی با کارکنان مسلکی، متخصصین و مشاورین حقوقی وزارت ها و ادارات دولتی به منظور بهتر شدن شیوه های تسوید اسناد تقنینی.
4. مطالعه اسناد تقنینی نافذه جهت تشریح آن از طریق رسانه ها به منظور وضاحت بیشتر و تنویر اذهان عامه.
5. مدیریت و نظارت از روند تحقیقات علمی حقوقی اعضای مسلکی و تحقیق به منظور استفاده از نتایج آن در تسوید اسناد تقنینی.
6. طرح و ترتیب پروپوزل ها به منظور جلب کمک های مالی و تخنیکی نهاد های همکار در بخش ایجاد و بهبود سیستم تحقیقات علمی - حقوقی و ستاژتقنینی.
7. اشتراک در جلسات طرح ابتدایی اسناد تقنینی و جلسات کمیته اجراییه جهت ابراز نظر و پیشنهاد موثر حقوقی.
8. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست منابع بشری.
9. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
10. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
11. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
12. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه یا عندالضرورت از فعالیت ها و دست آوردها به منظور مطلع ساختن ریاست عمومی انستیتوت امور قانون گذاری و تحقیقات علمی- حقوقی و مقام وزارت.
13. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
14. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

Qualifications

تحصیلات و تجارب:
1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7) ،(8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی و ماده (24) اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی ذکر گردیده است.
2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، شرعیات ویا سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
3. داشتن مهارت کامل در تحقیق و تدقیق، تدوین مسایل حقوقی و انکشاف نصاب تدریسی ستاژتقنینی.
4. داشتن حداقل 75 فیصد اوسط نمرات دوره تحصیلی لیسانس.
5. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
6. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم )به یکی از زبان های بین المللی.
7. مهارتهای کامپیوتری مربوط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تفتیش تصدیها وموسس.. at اداره عالی ب.. Kabul 18 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register As Jobseeker
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook