Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af
Email Print Report

آمر ستندرد بندرحیرتان و هرات

(1559 Views)

About Afghan National Standards Authority

پس منظر اداره ملی ستندرد انسا:
دیدگاه (انسا ) مبنی برتشکیل یک اداره ملی میباشد که درسرتاسرافغانستان صلاحیت وظرفیت پاسخگوئی به نیازمندی ها برای تدوین نظارت و تطبیق ستندردهای ملی جهت اجرای ازمایشات کیفی و ارائه تصادیق نامه کیفی را درتمام ساحات فعالیت خویش دارا باشد.
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان (انسا) فضای مناسب را برای رشد پایداراقتصاد ملی کشور، طرح قوانین و مقررات مربوط به رشد وانکشاف ستندردها که متضمین تطبیق نورم و ستندرد وکنترول کیفیت امتعه وارداتی، صادراتی، تولیده وعرضه خدمات در سرتاسرکشور باشد، ایجاد مینماید.
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان (انسا) برای ایفای این نقش اهداف ستراتیژیک ذیل را معرفی نموده است:
هدف عمده همانا ایجاد تسهیلات، انکشاف و تقویه زیربنای تخنیکی برای ستندرد گذاری ، ارزیابی مطابقت، تثبیت نورم و مترولوژی میباشد که در رشد اقتصاد و تجارت، بر طرف نمودن موانع تخنیکی به تجارت و فراهم آوری زمینه ها برای تبادله امتعه افغانی در بازار جهانی سهم ارزنده داشته باشد.
بهبود ستندرد زندگی مردم، صحت و مصؤنیت افغانها، حمایت از مستهلکین و حفاظت از محیط زیست.
هدف برنامه CBR:
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه:
کنترول و ملاحظه از کیفیت اموال وارداتی وصادراتی در مطابقت قوانین و طرزالعمل های نافذه به منظور جلوگيری ازطی مراحل گمرکی قبل از تثبیت کیفیت.

Job Details

Date Posted: 08 May 2018 Reference: ARTF/CBR/ANSA/01/05/2018
Closing Date: 17 May 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعین شده اداره.
2. مطالعه وبررسی اسناد مواد وارداتی ارسال شده ازجانب گمرک و اتخاذ تصامیم درمورد نمونه گیری مواد وارداتی برحسب مقررات، لوایح و طرزالعمل هاو ستندرد های قبول شده به منظور شفافیت دراجراات کاری.
3. تطبیق پالیسی ها و طرزالعمل های کاری در جهت ایجاد زیربنای تخنیکی آمریت در مطابقت با اهداف اداره مربوطه.
4. تامين ارتباط با رياست های واحدهای دومی ادارات ذیربط جهت اجراای بهتر امور ارزیابی مطابقت.
5. کنترول و ملاحظه از کیفیت اموال وارداتی وصادراتی در مطابقت با لوایح نافذه تجاروکمپنی های داخلی وخارجی به منظور جلوگيری ازطی مراحل گمرکی قبل از تثبیت کیفیت.
6. ارایه معلومات به متقاضیان و متشبثین در رابطه به ستندرد های ملی به خصوص امتعه وارداتی.
7. فراهم آوری تسهیلات کاری در جهت دسترسی و آشنایی کارمندان با وسایل جدید تکنالوژی به منظور اجرای امور مربوط در مطابقت به ستندرد های تعیین شده.
8. مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های ریاست ارزیابی مطابقت وارائه مشوره های مسلکی در جهت تطبیق اهداف وپروگرام های اداره و بلند بردن زیر بنای اقتصادی کشور در مطابقت به پلان ریاست.
9. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به ریاست از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به آمریت ارزیابی مطابقت.
10. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
11. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری اداره.
12. اجرای سایر وظایف مطابق قانون که در مطابقت به قانون ومقررات اهداف وپالیسی های اداره مربوطه از طرف مقامات سپرده میشود.

نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.
گزارش دهی:
به آمر ارزیابی مطابقت ولایات گزارش میدهد.

Qualifications

تحصیلات و تجارب:

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره و تجارت، انجنیری ساختمانی، جیولوژی و معدن (نفت و گاز)، ساینس، حقوق و علوم سیاسی، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت مالی و حسابی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارحجیت داده میشود.
2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) وآشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Hairatan
Afghanistan - Herat: PROVINCIAL CENTER (HERAT)

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت معارف اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند.
جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

Dari Form:
https://iarcsc.gov.af/fa/دربارۀ-سی‌بی‌آر/

English Form:
https://iarcsc.gov.af/en/about-cbr/

3. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
4. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری با کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.
5. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
6. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
7. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
8. هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
9. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به بورد محترم تعیینات خدمات ملکی و یا به ایمیل آدرس بورد محترم تعیینات خدمات ملکی ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند


نوت:
• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل بورد محترم تعیینات خدمات ملکی ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذيل تماس گيرند.
0799869875

Submission Email

hrd@ansa.gov.af and Cc jobs.cbr@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
آمریت محاسبه جنسی at کمیسیون مستقل اصلاح.. Kabul 21 Aug 2018
آمر شبکه at کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و.. Kabul 21 Aug 2018
آمر تحلیل ظرفیت و نیازمن.. at کمیسیون مست.. Kabul 21 Aug 2018
آمر احصائیه و تدقیق تشکی.. at کمیسیون مست.. Kabul 21 Aug 2018
آمر انکشاف نرم افزار at کمیسیون مستقل اصل.. Kabul 21 Aug 2018
آمر ارتباط ولایات at کمیسیون مستقل اصلاح.. Kabul 21 Aug 2018
ریاست نظارت وارزیابی at وزارت مخابرات و ت.. Kabul 20 Aug 2018
ریاست کار،اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Zabul 20 Aug 2018
ریاست کار، اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Oruzgan 17 Aug 2018
ریاست صنعت و تجارت ولایت .. at وزارت تجارت.. Kabul 20 Aug 2018
ریاست خدمات مشورتی و انج.. at وزارت انرژی .. Kabul 20 Aug 2018
اعلان مجدد - آمر سروی و پل.. at وزارت امور ش.. Kabul 14 Aug 2018
اعلان مجدد آمریت انجنیری at وزارت امور شه.. Kabul 14 Aug 2018
اعلان مجدد - آمر تحلیل و ا.. at وزارت امور ش.. Kabul 14 Sep 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register As Jobseeker
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook