Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af
Email Print Report

رئیس تفتیش داخلی – بست رتبه دوم

(2070 Views)

About کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

پس منظر:
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به اساس توافقنامه بن، ماده ۵۰ قانون اساسی و به تأسی از فرمان شماره (257) مؤرخ 23/3/1381 ادارۀ مؤقت افغانستان بمنظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد گردیده است.

هدف برنامه CBR:
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت و نظارت از تحقق اهداف تفتیش با در نظر داشت قوانین، فرامین، مقررات در امور مالی، حسابی و اداری به منظور شفافیت، موثریت، مثمریت و همچنان حراست از دارایی های عامه اداره از طریق تفتیش و بررسی

Job Details

Date Posted: 10 Feb 2018 Reference: ARTF/CBR/IARCSC/001/02/2018
Closing Date: 19 Feb 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئولیت های وظیفوی:
1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
2. طرح و ترتیب پالیسی ها، پروسیجرها و رهنمود تفتیش داخلی مطابق اسناد تقنینی، معیارها و اهداف اشتراتیژیک کمیسیون.
3. تشخیص و شناسایی خطرات احتمالی و موجود در کلیه فعالیت های حمایوی و مسلکی و اجرای پروسه مدیریت خطر مطابق اهداف و اولویت های کمیسیون.
4. حصول اطمینان از استفاده مفید، مؤثر و اقتصادی کلیه منابع کمیسیون مطابق اسناد تقنینی و اهداف کمیسیون.
5. معیاری سازی (اسناد پلانگذاری، جمع آوری اطلاعات و گزارش دهی) مربوط به تفتیش داخلی با استفاده از تکنالوژی مدرن توأم با رعایت اسناد تقنینی و معیارهای بین المللی مربوط.
6. حصول اطمینان از تطبیق قوانین، فرامین، مقرره ها، هدایات و مصوبات به منظور شفافیت، موثریت و مثمریت در امورمربوطه
7. مدیریت و نظارت از پروسه بررسی های مالی و اداری در واحد های مرکزی و ولایتی غرض تأمین شفافیت و حراست از دارائی های کمیسیون.
8. تدقیق و ارزیابی راپور اجراات مفتیشین در اسرع وقت و ارائه پیشنهادات مشخص غرض مکافات و مجازات.
9. حصول اطمینان از تهیه و تطبیق چک لست های مربوطه جهت اجرای امور محوله در بررسی ها با درنظرداشت پلان.
10. حصول اطمینان از ابلاغ فیصله ها، نتایج تفتیش و ارایه نظریات رهنمودی به شعبات بررسی شده و تعقیب موضوع الی تکمیل پروسه تفتیش.
11. سهم گیری فعال در جلسات کاری تفتیش در اوقات معین به منظور ایجاد هماهنگی و تشریک مساعی در رابطه به پیشبرد بهتر امور تفتیش
12. انعکاس تخلفات و تشخیص اجراات غیر قانونی واصله توسط مفتیشین موظف به مقام اداره غرض اصلاح و بهبود اجراات.
13. اخذ هدایت مقام کمیسیون غرض ارسال دوسیه های عدلی به څارنوالی و ارایه گزارش از اجراآت و عملکرد آنها به مقام کمیسیون.
14. تامین ارتباط و هماهنگی با اداره عالی تفتیش جهت انسجام بهتر امورتفتیش مطابق طرزالعمل های مربوطه.
15. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری ریاست تفتیش داخلی.
16. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت ساحات بررسی شده به رهبری کمیسیون توام با سفارشات و راه حل ها.
17. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و ارتقای ظرفیت آنها.
18. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
19. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط MM-CBR و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دو بار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید. همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
20. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

نتایج متوقعه:
1. الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR و مسئولیتها و مکلفیت های لایحۀ وظایف خویش طرح کند.
مکلفیت گزارش دهی:
رئیس تفتیش داخلی به رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گزارش میدهد.

Qualifications

تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت مالی و حسابی، اداره و تجارت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
مهارت ها:
1. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
2. داشتن مهارت در مورد تفتیش داخلی مربوط به اداره عامه افغانستان و آشنایی با سیستم اداری کشور.
3. آشنایی با روش ها و استندرد های بین المللی انتونسای و سایر سازمان های بین المللی ذیربط.
4. داشتن مهارت های مسلکی، مدیریتی و رهبری.
5. توانایی کار در شرایط دشوار و انعطاف پذیری در برابر فشار کار بلند.
6. دارای توانایی در تامین هماهنگی و ارتباطات را داشته باشد.
7. مهارت در پروگرامهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه.
8. توانایی تجزیه، تحلیل، نو آوری و خلاقیت در کار.
9. مهارتهای نوشتاری اداری و انتقال مؤثر مفاهیم.
10. داشتن اسناد معتبر (CIA) و (CPA) یک امتیاز شمره میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند ( ارائه این فورم و اسناد مطالبه شده لازمی می باشد)
جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری، پشتو و انگلیسی به ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

Dari Form:
https://iarcsc.gov.af/fa/دربارۀ-سی‌بی‌آر/

English Form:
https://iarcsc.gov.af/en/about-cbr

3. همچنان کاندیدان محترم می توانند بمنظور درخواست الکترونیکی (آنلاین) در ویب سایت www.csjobs.gov.af حساب جدید (New applicant) ترتیب نموده و به بست مورد نظر درخواستی خویش را ارائه نمایند.
4. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
5. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری یا کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.
6. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
7. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
8. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
9. هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
10. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند
نوت:
• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.
0750688021
0744116548

Submission Email

hr@iarcsc.gov.af and Cc jobs.cbr@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Kabul 03 Feb 2019
ریاست نظارت بر نشرات رسا.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ولسوالی نرخ ولایت میدان .. at اداره مستقل .. Wardak 02 Feb 2019
ریاست آژانس اطلاعاتی باخ.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Multi Cities 02 Feb 2019
هیت نظارت شرکت های دولتی at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
ریاست اجرایی شرکت های دو.. at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Paktia 28 Jan 2019
مشاور حقوقی at وزارت امور سرحدات و قبایل Kabul 27 Jan 2019
مشاوریت حقوقی at وزارت انرژی و آب Kabul 27 Jan 2019
ریاست روابط عامه at وزارت دولت در امور پا.. Kabul 27 Jan 2019
ریاست ورزشی ولایات( ننگر.. at ریاست عمومی .. Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست حوزه فرعی دریایی پ.. at وزارت انرژی .. Panjshir 27 Jan 2019
ریاست تفتیش داخلی at وزارت امور سرحدات و .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست تربیه معلم ولایات( .. at وزارت معارف Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست پلان و پالیسی at اداره اکادمی علوم .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست احصائیه ولایت نورس.. at اداره مرکزی .. Nuristan 22 Jan 2019
ریاست دفتر at اداره ملی حفاظت محیط زیست Kabul 26 Jan 2019
ریاست ارزیابی نظارت و تف.. at ریاست عمومی .. Kabul 26 Jan 2019
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره مرکزی .. Kunduz 21 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register As Jobseeker
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook