Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af
Email Print Report

رئیس تصدی افغان گاز

(1884 Views)

About Ministry of Mines and Petroleum

وزارت معادن وپترولیم :
وزارت معادن وپترولیم یکی از وزارت های کلیدی درعرصه انکشاف اقتصاد کشور در پشتیبانی از انکشافات اقتصادی به سطح ملی ومحلی میباشد واین وزارت مکلف است باحصول اطمینان از کسب مسؤلانه عواید برای دولت افغانستان از بابت منابع معدنی و یگانه مرجع که معدنکاری را ممکن ساخته وتمام معادن جامد وهایدرو کاربن ها را بوسیله تطبیق بهترین پالیسی ها ، مقرره ها وطرزالعمل های بین المللی جهت تشویق سرمایه گذاری سکتورخصوصی که از نگاه محیطی واجتماعی قابل قبول باشند ازطریق سهمگیری درخودکفای افغانستان ، انکشاف واستخراج متداوم معادن میسرمیسازد.

Job Summary

هدف وظیفه: تطبیق برنامه ها و تنظیم فعالیت های تولیدی، مالی و اداری ریاست تصدی افغان گاز به منظور بلند بردن عواید دولت، ایجاد فضای مناسب برای اصلاحات نهاد های تصدی و بهبود امورات مربوطه.

Job Details

Date Posted: 06 Feb 2018 Reference: 001
Closing Date: 17 Feb 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 7 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ریاست تصدی افغان گاز و اخذ منظوری از مقام وزارت و شورای عالی تصدی.
2. برنامه ریزی، نظارت و اتخاذ تدابیر تخنیکی فعالیت های استخراجی تصدی افغان گاز به منظور تطبیق نورم های تعیین شده استخراج گاز و باز دهی معادن گاز تحت اداره تصدی.
3. تطبیق برنامه های انکشافی و اصلاحی تصدی افغان گاز در دراز مدت و کوتاه مدت غرض بالا بردن عواید تصدی و موثریت کاری آن در هماهنگی با ریاست اداره تصدی های وزارت معادن و پترولیم.
4. مدیریت، کنترول و نظارت از پروسه عملیاتی، مالی و اداری تصدی در مطابقت به قانون تصدی ها و قوانین نافذه کشور در یک فضای شفاف و پاسخگو.
5. حصول اطمینان از اینکه تصدی، حمایت موثر به شمول فراهم آوری تسهیلات کاری و آموزشی در بخش های مالی، اداری، ساختاری و عملیاتی در همکاری باریاست اداره تصدی های وزارت و ریاست تصدی های وزارت مالیه و سایر سهمداران مربوطه تصدی.
6. پیشنهاد شاخص های اقتصادی بر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت تصدی و ایجاد میکانیزم های که در نظارت، باز سازی و اصلاحات تصدی کمک نماید.
7. تحلیل و تجزیه وضعیت فعلی تصدی برای اصلاحات و شناسایی و استخدام منابع بشری ماهر مورد نیاز برای اجرای کامل سیستم جدید در تصدی.
8. حصول اطمینان از استخراج و فروش به موقع و شفاف گاز با در نظر داشت پالیسی وزارت معادن و پترولیم و قوانین و مقررات مربوطه.
9. نظارت و کنترول از تطبیق پلان مالی تصدی و ارایه دوامدار راپور مالی، تولیدی و کاری تصدی به طور هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه به ریاست اداره تصدی های وزارت معادن و پترولیم.
10. کنترول و نظارت از امورات یومیه معاونیت ها و آمریت های مربوطه تصدی.
11. اخذ گزارش یومیه از معاونیت ها و آمریت های مربوطه تصدی.
12. طرح نظریات و ارائه مشوره در خصوص برنامه ها جهت بهبود فعالیت های چاه های گاز در سکتور استخراجی گاز در مطابقت به قوانین ملی و بین المللی غرض بهراه برداری مفید از معادن گاز کشور.
13. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، رشد و آموزش آنها.
14. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش مربوطه ریاست.
15. هماهنگی و همکاری همه جانبه با ریاست اداره تصدی ها و تشریک گزارشات از اجراات در هر بخش.
16. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات و اهداف تعیین شده سکتور صنایع استخراجی و خط مشی اداره سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل این بست شامل موارد ذیل میگردد:
1. حد اقل درجه تحصیل: (لیسانس در بخش تجارت، علوم مدیریت، اقتصاد، انجنیری نفت گاز همراه با تجربه مدیریتی) مدرک ماستری در یکی از بخش ها ارجحیت داده میشود.
2. تجارب لازمه: ( هفت سال که سه سال آن مرتبط به وظیفه گردد)
3. مهارت های دیگر:
• توانایی رهنمایی و کنترول بخش مربوط و مهارت مسلکی و مدیریتی
• روحیه همکاری خوب تیمی با توانایی کار در محیط بسیار چالش بر انگیز.
• تجربه قبلی در محیط های تحت توسعه، ناامن یا پس از جنگ، یک مزیت اضافه است.
• تجربه در بخش های اصلاحات ساختاری و مدیریت نهاد انتفاعی
• مهارت استفاده از برنامه های مایکروسافت آفیس مورد نیاز است.

Job Location

Afghanistan - Jawzjan

Education:

Bachelors Degree, Business Administration

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های که از طریق ریاست منابع بشری وزارت معادن و پترولیم اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا (CV) یا خلص سوابق خویش را قبل از ختم تاریخ اعلان بریاست منابع بشری وزارت معادن و پترولیم و یا به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.
3. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم (cv) نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
4. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
5. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
6. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
7. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
8. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم (CV) نمایند.
9. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
10. کاپی اسنادی را که کاندیدان ارایه می ‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی (CV) پذیرفته نمی‌شود.
11. در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا (CV) و اسناد مکمل خود را به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت معادن و پترولیم ارسال نمایند .
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند:
0202304460

Submission Email

hr.momp.gov@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register As Jobseeker
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook