Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af
Email Print Report

آمر سروی و مطالعات ساحات حفاظت شده – بست رتبه سوم

(2344 Views)

About زراعت، آبیاری و مالداری

پس منظر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان است. با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، وزارت زراعت تلاش دارد با کمک به دهاقین، اقتصاد زراعتیِ کشور را احیاء کند، تولید و بهره‌ برداری را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور رشد پایدار مدیریت و حفاظت نماید، زیربنا ها و سیستم‌ های آبیاری برای زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشد و مارکیت ‌های محصولات زراعتی را توسعه دهد و نیز در ارتقای ظرفیت منابع بشری تلاش نماید. ماموریت وزارت زراعت، کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین، و مصونیت غذایی برای همه مردم است. بنا بر آن دستورالعمل‌ جدید در سکتور زراعت، بالای افزایش کمیت تولیدات زراعتی ،و تمرکز بالای محصولات زراعتی که‌ دارای ارزش بیشتر هستند از طریق روش‌ های مناسب تقویت زنجیرۀ ارزش، معطوف میدارد.
ریاست عمومی منابع طبیعی یکی از ریاست های مهم و عمده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد. این ریاست در عرصه تنظیم منابع طبیعی (جنگلات، علفچر ها، نباتات طبی، آبریزه ها، ساحات حفاظت شده و حیات وحش)، ترویج سیستم مناسب و پایدار تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جوامع محلی خدمات وسیع را انجام میدهد، که در نتیجه به جوامع محلی خدمات مناسب در اوقات مناسب در چوکات پالیسی و استراتیژی این ریاست به شکل پایدار ارایه گردیده و جوامع محلی میتوانند از این منابع به صورت پایدار استفاده نمایند،هدف برنامه CBR:
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت راه اندازی سروی و موجودی ساحات حفاظت شده (پارک های ملی، پناهگاه های طبیعی و ذخیره گاه های حیات وحش، جهیل ها و مناظر زیبای طبیعی) به اشتراک جوامع محلی در مطابقت به قوانین نافذه.

Job Details

Date Posted: 04 Feb 2018 Reference: ARTF/CBR/MAIL/010/02/2018
Closing Date: 13 Feb 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسؤولیت ها:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان و اهداف ریاست ساحات حفاظت شده با در نظرداشت اولویت ها، پالیسی ها و لوایح منابع طبیعی بمنظور نایل شدن به نتایج متوقعه استراتیژی ملی تنظیم منابع طبیعی.
2. انکشاف رهنمود های تخنیکی در امور شناسایی ساحات حفاظت شده جدید، سروی حیات وحش و نظارت از حیات وحش با درنظرداشت استراتیژی های فرامرزی.
3. طرح و تطبیق برنامه های سروی و ارزیابی وضعیت ساحات حفاظت شده و حیات وحش بمنظور دریافت چالش ها و تهدیدات موجوده با تفکیک عوامل انسانی و طبیعی جهت اتخاذ تصامیم مناسب.
4. همکاری و ارایه مشوره های سودمند در ایجاد سیستم مدیریت معلومات (GIS) در بخش ساحات حفاظت شده و حیات وحش (تنوع حیات، بررسی تهدیدات، ایکوتوریزم، میراث های طبیعی، تصورات محلی و مردمی و غیره) بمنظور تسهیل روند اتخاذ تصامیم مربوطه.
5. شناسایی و طبقه بندی ساحات حفاظت شده جدید و ساحات حفاظت شده که برای سروی و شناسایی بیشتر مورد پلان قرار گرفته اند.
6. همکاری در طرح و تطیبق برنامه های آزمایشی و تحقیقاتی در بخش ساحات حفاظت شده وحیات وحش جهت بهبود وضعیت ایکوسیستم و خدمات محیطی، بیولوژیکی و اجتماعی آن در هماهنگی با بخش مربوطه.
7. مدیریت و نظارت از پروسه زون بندی ساحات حفاظت شده از قبیل زون سیاحت، زون تنوع حیات، زون حایل، زون مسکن و تسهیلات و غیره با پلانگذاری آن در ساحات مربوطه.
8. شناسایی علاقمندی جوامع محلی برای اشتراک در تنظیم ساحات حفاظت شده، و حصول اطمینان از اینکه انجمن ها و کمیته های ساحات حفاظت شده ایجاد طبق طرزالعمل مربوطه ایجاد گردیده و ظرفیت سازی گردیده اند.
9. تطبیق مفاد کنوانسیون ها و مجمع های منطقوی و بین المللی مرتبط به منابع طبیعی غرض پاسخگویی به تعهدات افغانستان در کمیته مربوطه.
10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
11. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
12. ارزیابی اجراات وکارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق به قوانین ومقررات مربوط در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.
13. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

نتایج متوقعه:
در مدت دوماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چهارچوب نتایج برنامه سی بی آر و مسولیت ها/مکلفیت های لایحه وظایف خویش انکشاف دهد

گزارش دهی :
آمر سروی و مطالعات ساحات حفاظت شده به رئیس ساحات حفاظت شده گزارش میدهد.

Qualifications

شرایط و تجربۀ کاری:
مقتضیات حداقل برای این بست جهت تطبیق این لایحه، درمواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکرگردیده است.
1. دارای حد اقل سند تحصیلی لسانس دریکی از رشته های: زراعت(تنظیم منابع طبیعی)، محیط زیست برای دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل دو سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه.
3. تسلط کامل به یکی از لسان ‌های رسمی کشور (دری یا پشتو) وآشنایی(تحریر و تکلم) انگلیسی
4. داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند.
جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

Dari Form:
https://iarcsc.gov.af/fa/دربارۀ-سی‌بی‌آر/

English Form:
https://iarcsc.gov.af/en/about-cbr/

3. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
4. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری یا کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.
5. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
6. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
7. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
8. هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
9. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند
نوت:
• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند.
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.
0744369636

Submission Email

vacancies.cbr.mail@gmail.com and Cc jobs.cbr@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Kabul 03 Feb 2019
ریاست نظارت بر نشرات رسا.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ولسوالی نرخ ولایت میدان .. at اداره مستقل .. Wardak 02 Feb 2019
ریاست آژانس اطلاعاتی باخ.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Multi Cities 02 Feb 2019
هیت نظارت شرکت های دولتی at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
ریاست اجرایی شرکت های دو.. at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Paktia 28 Jan 2019
مشاور حقوقی at وزارت امور سرحدات و قبایل Kabul 27 Jan 2019
مشاوریت حقوقی at وزارت انرژی و آب Kabul 27 Jan 2019
ریاست روابط عامه at وزارت دولت در امور پا.. Kabul 27 Jan 2019
ریاست ورزشی ولایات( ننگر.. at ریاست عمومی .. Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست حوزه فرعی دریایی پ.. at وزارت انرژی .. Panjshir 27 Jan 2019
ریاست تفتیش داخلی at وزارت امور سرحدات و .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست تربیه معلم ولایات( .. at وزارت معارف Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست پلان و پالیسی at اداره اکادمی علوم .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست احصائیه ولایت نورس.. at اداره مرکزی .. Nuristan 22 Jan 2019
ریاست دفتر at اداره ملی حفاظت محیط زیست Kabul 26 Jan 2019
ریاست ارزیابی نظارت و تف.. at ریاست عمومی .. Kabul 26 Jan 2019
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره مرکزی .. Kunduz 21 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register As Jobseeker
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook