Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af
Email Print Report

رئیس اقتصاد (سکرتر کمیته اقتصادی ولایات کندهار و پکتیکا) – بست رتبه 2

(2916 Views)

About وزارت اقتصاد

پس منظر وزارت اقتصاد :
رسالت اساسی وزارت اقتصاد رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی بمنظور تامين رفاه عامـــه و فقرزدائی بوده تا منتج به ايجاد يک جامعه مرفه، باثبات ، يکپارچه و فارغ از هرگونه بی عدالتی گردد.
وظیفه مهم و اساسی وزارت اقتصاد بادرنظرداشت اگاهی از وضع موجود اقتصادی کشور و امکانات موجود ، ایجاد نظم و هم اهنگی در فعالیت های اقتصادی وزارت ها و ادارات تامین مناسبات سکتوری ، تثبیت اولویت ها و تسریع فعالیت های اقتصادی جهت نیل به اهداف انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد وزارت اقتصاد به منظور تحقق اهداف ذيل فعاليت می نمايد :
1. طرح و ترتيب پاليسی وستراتيژی انکشاف اقتصادی دولت برمبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترول از جريان تطبيق فعاليت های اقتصادی در سطح کشور .
2. تنظيم و انسجام فعاليت های انکشاف اقتصاد ی، اجتماعی ، بازسازی و احيای مجدد درسطح کشور.
3. توحيد و ترتيب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کليه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولايات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی ، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدائی .
4. ازدياد عايد سرانه در روشنی پاليسی دولت و تشويق ، حمايت و تقويت سکتور خصوصی در زمينه.

هدف برنامه CBR:
این بست جز از بست های برنامه CBR وزارت اقتصاد می باشد . برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند وزارت اقتصاد بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری وزارت از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاً ظرفیت میباشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاری جدی نموده تا وزارت بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نماید . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشند اشخاص که بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

Job Summary

هدف وظیفه :
طرح پلان انکشافی وایجاد هماهنگی برنامه های انکشافی ولایات و طرح سیستم نظارت وکنترول برنامه های انکشافی وایجاد هماهنگی بین ادارات ذیدخل برنامه های انکشافی در سطح ولایت مربوطه وحصول اطمینان از تخصیص بودجه برای برنامه های ملی دارای اولویت ولسوالی ها ، ایجاد سیستم شفاف استخدام ، وارایه گزارش دقیق از پیشرفت کاری برنامه های مربوطه در سطح ولایت. همچنان اجرای وظایف منشي جلسات كميته انكشافي ولايت ودرغياب والي رئيس جلسه كميته انكشافي ولايت (P.D.C ).

Job Details

Date Posted: 17 Jun 2017 Reference: ARTF/CSMD/CBR/MOEc/006/06/2017
Closing Date: 28 Jun 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Short Term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسولیت های وظیفوی :
1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست اقتصاد ولایت در مطابقت با پلان واهداف وزارت اقتصاد؛
2. ارایه مشوره درغنا مندی اهداف وپروگرام های وزارت.
3. تامین ارتباط کاری ووظیفوی با بخش مربوط ریاست
4. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش مربوط ریاست.
5. رهبري ،نظارت ، مراقبت وكنترول ازاجراات شعبات مربوط رياست اقتصاد ولايت.
6. منشي جلسات كميته انكشافي ولايت ودرغياب والي رئيس جلسه كميته انكشافي ولايت (P.D.C ).
7. سازماندهي طرح وترتيب پاليسي، ستراتيژي وبرنامه انكشاف ملي سالانه ودورنمائي ولايت در هماهنگی با ادارات ولایتی.
8. فراهم آوري كمك هاي تخنيكي به كميته هاي سكتوري وادارات محلي دررابطه به ترتيب مسوده بودجه انكشافي وبرنامه انكشاف ملي ولايت.
9. تشريك معلومات بين ادارات وشوراهاي منتخب ولايتي مردم.
10. تشخيص پوتانيشيل موجود انكشافي ولايت وتثبيت اولويت هاي سكتوري وپروژوي درسطح ولايت.
11. ايجاد وتامين هماهنگي موثربمنظورتحقق پروگرامهاي انكشافي بين نماينده گي هاي محلي وزارت ها وادارات مركزي ،سازمانها وموسسات بين المللی وسكتورخصوصي وتدويرمجالس منظم با آنها.
12. همكاري درحل مشكلات اقتصادي وانكشافي باادارات ولايت ازطريق ارائه مشوره هاي موثرتخنيكي واقتصادي.
13. ارزيابي وارائه مشوره دررابطه به استفاده موثرازسرمايه گذاري ها درسكتوردولتي ، خصوصي به ادارات ذيربط ومقامات ذيصلاح ولايت.
14. تشريك مساعي واتخاذ تدابيرواقدامات موثروعملي جهت رفع نواقص وجبران پسماني ها درتطبيق پلانهاي انكشافي ،اقتصادي واجتماعي ولايت.
15. نظارت ازچگونگي تطبيق ستراتيژي مبارزه با مواد مخدروبديل معيشيت ومبارزه با فساد اداري.
16. تنظيم پلان نظارت وارزيابي ازچگونگي تطبيق پروژه هاي انكشافي وپروژه هاي كه كارآنها توسط رياستهاي سكتوري وزارتها و موسسات غيردولتي پيش برده ميشود به همكاري ادارات مقيم ولايت.
17. سازماندهي تحليل گزارشات واصله پروژه هاي انكشافي ، پروژه هاي كه كارآن ازطريق موسسات غيردولتي پيش برده ميشود وسايرفعاليت هاي اقتصادي درسطح ولايت وتهيه گزارش تحليلي ربعوار باارائه مشكلات وپيشنهادات سازنده وارائه آن به جلسه P.D.C جهت غوروتصميم گيري.
18. تامين روابط نزديك رياست اقتصاد با ادارات مقيم ولايت.
19. نظارت ازامورمالي واداري وتطبيق فرامين ، مصوبات ، پروتوكول ها ، فيصله ها وياداشت هاي مقامات ذيصلاح مركزوولايت.
20. ابرازنظرپيرامون مسايل مختلف اقتصادي وسخن گوي ولايت درامورانكشافي واقتصادي ولايت.
21. طرح و ایجاد میکانیزم گزارشدهی ماهانه برای جمع آوری اطلاعات در مورد فعالیت های پلان شده و چگونگی پیشرفت پروژه های ادارات ذیربط جهت پیگیری از روند پیشبرد پروگرام های پلان شده در سطح ولایت.
22. ترتیب گزارش های تحلیلی و تخنیکی به گونه ربعوار و سالانه، جهت شناسای پیشرفت و چالش های روندی تطبیقی برنامه های ملی و محلی.
23. انسجام و هماهنگی فعالیت های ریاست های سکتوری و ادارات ذیربط، جهت نظارت و ارزیابی از چگونگی تحقق برنامه های ملی و پروژه های انکشافی.
24. طرح ، ترتیب و انکشاف چارچوب نظارت و ارزیابی با هماهنگی ادارات و واحد های ذیربط به سطح ولایت به تمامی برنامه های ملی.
25. توحید ونظارت از پروگرامهای وپروژه هاي انكشافي ریاست های سکتوری وارسال آن به مرکز.
26. راه اندازی پروسه ارزیابی اجراات پروژه های ولایتی با همکاری و کمک والیان ولایات ، ولسوالان مربوطه و نهاد های ذیربط.
27. راه اندازی ورکشاپ ها و جلسات در رابطه به نظارت و ارزیابی پروگرام های ولایتی پلان شده با استفاده از چارچوب نتائج ، با مساعدت کنندگان و استفاده کننده گان.
28. همکاري تخنیکی و بلند بردن ظرفیت کارمندان وزارت اقتصاد و ادارات ذیربط، جهت ترتیب و انکشاف اسناد پلانگذاری و پالیسی بر اساساسناد ملی انکشافی و پلانگذاری.
29. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام رهبری بمنظور مطلع ساختن مقامات مذکوراز پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای ریاست اصلاح اداره عامه
30. راه اندازی ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارمندان تحت اثر مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی و مقتضیات خاص پالیسی مدیریت کارکردها و طرزالعمل اجراآت برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی برنتایج (CBR) درهماهنگی با ریاست منابع بشری کمیسیون اصلاحات اداری و واحد حمایوی برنامه CBR
31. درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار بهدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نموده سلوک مثبت را تشویق نموده درحل منازعات میانجی گری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
32. اجرای سایر وظایفی که توسط مقامات بالایی مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت/اداره مربوط بوی تفویض میگردد.

نتایج متوقعه:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBRF ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارش دهی :
رئیس اقتصاد ولایت مستقیما به معین مسلکی گزارشده میباشد.

Skills

مهارت های کمپیوتری

Qualifications

شرایط تحصیلی و تجربه کاری :

1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
2. داراي سند تحصيلي حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره و مدیریت، اداره و تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، پالیسی های انکشافی، حکومت داری، علوم سیاسی، اقتصاد زراعتی، مدیریت پروژه، تجارت زراعتی، سیاست اقتصادی، تجارت، انجینری و زراعت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
3. سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
4. توانایی ارایه مشوره های مسلکی در بخش کاری خود را دارا باشد.
5. توانائی رهبری نظارت وارزیابی از پالیسی های ملی، برنامه های ملی و کنترول اداره.
6. اشنائی کامل با وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور.
7. اشنایی کامل با برنامه های مدیریتی کمپیوټر (MS Office Package and Outlook).
8. تسلط به زبان های ملی (دری، وپشتو) و اشنائی به زبان انگلیسی.

Job Location

Afghanistan - Kandahar
Afghanistan - Paktika

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند.
جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
4. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری با کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.
5. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
6. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
7. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
8. هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
9. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند


نوت:
• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري وزارت اقتصاد ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.
0202103296
0700596667

Submission Email

moec.dm@gmail.com ; jobs@moec.gov.af and Cc jobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
رئیس آموزش و انکشاف تشکی.. at Ministry of Education Kabul 02 Jun 2018
رئیس اصلاحات اداری و خدم.. at کمیسیون مست.. Kabul 28 May 2018
آمر امور کار ولایات پکتی.. at Ministry of Labor, Soc.. Multi Cities 27 May 2018
آمر بررسی ادارات دولتی و .. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر بررسی تخنیکی موسسات .. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر تشخیص و حمایت اطفال at Ministry of Labor, Social, .. Kabul 27 May 2018
آمر تکنالوژی معلوماتی at Ministry of Labor, Social, Ma.. Kabul 27 May 2018
آمر جبران خساره و تنظیم خ.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر طرح و تسوید اسناد تقن.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر گروپ اول مفتشین at Ministry of Labor, Social, Martyrs.. Kabul 27 May 2018
آمر گروپ سوم مفتشین at Ministry of Labor, Social, Martyrs.. Kabul 27 May 2018
آمر نظارت و ارزیابی از پ.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمریت ایمنی کار at Ministry of Labor, Social, Martyrs and Di.. Kabul 27 May 2018
آمر تحلیل و توحید گزارشا.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر تحلیل، توحید و انسجا.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر حمایت تخنیکی و نظارت .. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر خدمات اجتماعی at Ministry of Labor, Social, Martyrs an.. Kabul 27 May 2018
اعلان مجدد - آمریت نظارت .. at لوی څارنوال.. Kabul 30 May 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register As Jobseeker
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook